Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de volgende huisregels:

 • Annuleren van afspraken minimaal 24 uur voor de afspraak. Bij niet op tijd melden of niet komen opdagen wordt 50% van de behandelingsprijs in rekening gebracht.

 • Kom op tijd, na 15 minuten te laat vervalt uw afspraak.

 • Er zit 7 dagen garantie op de nagels (mits de nagels niet door eigen toedoen beschadigd zijn). Na deze 7 dagen hanteer ik een prijs vanaf € 5,- per nagel voor reparatie. De garantie geldt niet op nail art.

 • Betaling geschied ter plaatse contant of direct als overschrijving met de bank app. Pin is helaas niet mogelijk.

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de volgende huisregels:

 • Annuleren van afspraken minimaal 24 uur voor de afspraak. Bij niet op tijd melden of niet komen opdagen wordt 50% van de behandelingsprijs in rekening gebracht.

 • Kom op tijd, na 15 minuten te laat vervalt uw afspraak.

 • Er zit 7 dagen garantie op de nagels (mits de nagels niet door eigen toedoen beschadigd zijn). Na deze 7 dagen hanteer ik een prijs vanaf € 5,- per nagel voor reparatie. De garantie geldt niet op nail art.

 • Betaling geschied ter plaatse contant of direct als overschrijving met de bank app. Pin is helaas niet mogelijk.

Volledige Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Coco’s Mooie Handen en een klant waarop Coco’s Mooie Handen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Coco’s Mooie Handen

Coco’s Mooie Handen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Coco’s Mooie Handen zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via whatsapp, op de website, in de salon, of via de mail gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de klant gereserveerd. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Coco’s Mooie Handen melden, middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website; www.cocosmooiehanden.com.

Bovenstaande punten gelden ook indien de klant een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Coco’s Mooie Handen 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, kan de behandeling niet meer worden uitgevoerd en wordt 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

Coco’s Mooie Handen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak van de klant melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling

Coco’s Mooie Handen vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website.

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. 

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Coco’s Mooie Handen voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Coco’s Mooie Handen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Coco’s Mooie Handen registreert de persoonlijke gegevens van de klant op op een klantkaart. Coco’s Mooie Handen behandelt de gegevens van de klant vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coco’s Mooie Handen behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden.

Aansprakelijkheid

Coco’s Mooie Handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Coco’s Mooie Handen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding

Coco’s Mooie Handen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Coco’s Mooie Handen geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.\

Deze garantie vervalt indien:

 • De klant de nagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio.
 • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De klant de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De klant andere producten dan door Coco’s Mooie Handen geadviseerde heeft gebruikt voor de onderhoud van de nagels.
 • De klant de adviezen voor thuisverzorging van de nagels zoals medegedeeld, niet heeft opgevolgd.
 • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgend de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De klant jonger dan 16 jaar is.
 • De klant te lange nagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed).

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan Coco’s Mooie Handen. 

Coco’s Mooie Handen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Coco’s Mooie Handen een voorstel voor correctie maken. 

Nail Art

Indien Coco’s Mooie Handen een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de nagel(s) van de klant hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij Coco’s Mooie Handen. Indien de klant de aangebrachte Nail Art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Coco’s Mooie Handen. Coco’s Mooie Handen mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Coco’s Mooie Handen het recht de klant de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Roken

In de salon wordt niet gerookt.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Coco’s Mooie Handen en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Leeftijd

De minimale leeftijd die Coco’s Mooie Handen hanteert voor het toepassen van gellak is 16 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 16 jaar graag even contact opnemen met Coco’s Mooie Handen.

Copyright

Kopieën of publiceren van teksten en/of afbeeldingen zonder toestemming van Coco’s Mooie Handen is bij wet verboden.

Even een momentje helemaal voor jezelf.
Gun het jezelf, je verdient het!
Even een momentje helemaal voor jezelf.
Gun het jezelf, je verdient het!